Üldtõed

Programm on eeskirjade (käskude) kogum, mis määrab, milliseid operatsioone ja tegevusi peab arvuti täitma andmetega antud klassi kuuluvate ülesannete lahendamiseks. 

Andmed on informatsiooni formaliseeritud esitus kujul, mis võimaldab informatsiooni salvestamist ja töötlemist arvutis. Eristatakse mitut liiki andmeid: arve, tekste, graafikakujundeid, heli jm. 

Programm koosneb tavaliselt mitmest suhteliselt sõltumatust osast ehk programmiüksusest. Keeled nimetavad neid mitmeti ja programmiüksustel võib olla erinev struktuur ja töökorraldus. Samas keeles võib kasutata erinevat tüüpi üksusi. Visual Basicu programmide baasüksusi nimetatakse protseduurideks ja nad jagunevad alamprogrammideks ja funktsioonideks

Programmid ja protseduurid koosnevad korraldustest ehk lausetest. Lausete abil määratakse vajalikud tegevused ja nende täitmise järjekord, esitatakse programmi ja protseduuride struktuur, kirjeldatakse andmed jm. Igas programmeerimiskeeles on fikseeritud hulk kindla funktsionaalsusega (otstarbega) lausetüüpe. Iga laustüübi jaoks on keele spetsifikatsiooniga määratletud kaks põhiasja:

Lausete põhielementideks on konstandid, muutujanimed, avaldised ja võtmesõnad. Viimased on kindla esitusviisi ja tähendusega ingliskeelsed sõnad või fraasid (If, Else, For, End Sub jmt), mida kasutatakse ainult kindla lause kindlas kohas. 

Olgu näiteks Visual Basicu programm, mis koosneb ühest protseduurist. Selle saab panna tööle nii üldises Visual Basicus kui ka MS Office erinevates rakendusprogrammides (näiteks Excel, Word jt). 

Sub ajalugu()
aasta = InputBox (“Mis aastal loodi Inteli mikroprotsessor 4004?”)
If aasta = 1971 Then 
teade=”Õige!” 
Else 
teade = “Vale!”
MsgBox teade
End Sub

VBA kasutamine Excelis

VBA rakendustes võib kasutada kahte liiki protseduure:

Funktsioon võimaldab määrata eeskirja ühe väärtuse (arv, string jm) leidmiseks ja tagastamiseks. Tema poole pöördutakse avaldistest funktsiooniviite abil. 

Funktsiooni süntaks:

Function funktsiooninimi ( [ parameeter { , parameeter } ])
laused 
{ Exit Function }
laused
funktsiooninimi = avaldis ' Tagastatav väärtus, NB! väärtus omistatkse alati funktsiooni nimele!
End Function

Alamprogramm kirjeldab üldisema iseloomuga tegevusi. Ta võib leida ja tagastada suvalise hulga väärtusi, kirjutada andmeid Exceli töövihikutesse ja failidesse, täita mitmesuguseid tegevusi Exceli objektidega (töövihikud, töölehed, diagrammid jne). Alamprogramme ei saa kasutada avaldistes, pöördumiseks nende poole kasutatakse spetsiaalseid pöördumislauseid. Teatud liiki alamprogramme on võimalik käivitada ka Exceli korraldustega.

Alamprogrammi süntaks:

Sub nimi ( [ parameeter { , parameeter } ] )
laused 
{ Exit Sub }
laused 
End Sub