If..then..else korraldus (tingimuslause)

Süntaks: 

Avaldis if ja then võtmesõnade vahel peab väljastama tõeväärtuse. Kui avaldis hinnatakse tõeseks (True) siis täidetakse korraldused, millised järgnevad then võtmesõnale. 
Kui avaldis hinnatakse vääraks (False), siis täidetakse korraldused, millised järgnevad else võtmesõnale, kui nad olemas on. 
Peab teadma, et tõeväärtusavaldist (boolean expression) hinnatakse lühiteena (short-cut). (See tähendab, et hindamine peatub selles punktis, kus väljund on kindlalt teada). Samuti ei lubata else võtmesõna ees kasutada semikoolonit (;), kuid kõik korraldused võivad olla liitkorraldused. Struktuurses If.. then .. else konstruktsioonis võib tekkida kahemõttelisus või ebaselgus selle suhtes, milline else korraldus on paaris millise if korraldusega. Reegel on, et else võtmesõna vastab esimesele if võtmesõnale, mis pole veel vastavuses else võtmesõnaga. Näiteks:

If avald1 Then 

If avald2 Then 

Korrald1 

else 

Korrald2;

 

Vaatamata näilikkusele on see korraldus süntaksiliselt ekvivalentne järgneva koodiga 

 

If avald1 Then 

begin 

If avald2 Then  

Korrald1 

else 

Korrald2 

end;

 

Ja mitte ekvivalentne koodiga

 

If avald1 Then 

begin 

If avald2 Then  

Korrald1 

end 

else 

Korrald2 

 

Kui vajatakse veel hilisemat konstruktsiooni, siis peavad kaasnema begin ja end võtmesõnad. Kui on kõhklusi või ebaselgust, on parem nad lisada. 
Järgnev on korrektne korralduse näide: 


If Today in [Monday..Friday] then 

WriteLn ('Pead töötama pingsalt') 

else 

WriteLn ('Võid puhata.');