Graafikareziimi konstandid, tüübid ja muutujad

Tüübimääratlused Free Pascal’is, kasutatvate graafiliste objektide jaoks. Töötavad ainult uses Graph puhul

ArcCoordsType = record (*Kaare koordinaatide tüübi määratlus *)
X,Y,Xstart,Ystart,Xend,Yend : Integer;
end;

FillPatternType = Array [1..8] of Byte; (* Suletud objektide viirutamise viisid *)
FillSettingsType = Record
Pattern,Color : Word
end;

LineSettingsType = Record (* Joonte tüübid *)
LineStyle,Pattern, Width : Word;
end;

PaletteType = Record (* Väridepaleti tüüp *)
Size : Byte;
Colors : array[0..MAxColor] of shortint;
end;

PointType = Record (* Ekraani koordinaatpunkti viide *)
X,Y : Integer;
end;

TextSettingsType = Record (* Tekstiseaded: tähtede suurus, kirjastiil, joondus jms. *)
Font,Direction, CharSize, Horiz, Vert : Word
end;

ViewPortType = Record (* Akna määratlemine *)
X1,Y1,X2,Y2 : Integer;
Clip : Boolean
end;