Graafikareziimi funktsioonid 3

Free Pascal’is, kasutatvate graafiliste funktsioonide kirjeldused. Töötavad ainult uses Graph puhul. Funktsioonid on jaotatud 6 kategooriasse: graafika käivitamiseks, kuva juhtimiseks, värvide valimiseks, kujundite joonestamiseks, kujundite viirutamiseks ja tekstiga manipuleerimiseks.

Viirutamisfunktsioonid:

Bar3D Jooestab 3-mõõtmelise risttahuka nurkadega (X1,Y1) ja (X2,Y2) ja täidab selle kasutusel oleva joone värviga ja viirustusstiiliga. Sügavus (Depth) määrab kolmanda mõõtme ehk sügavuse ekraanilementidena (pixel). Kui väärtus Top on tõene, siis joonestatakse 3-mõõtmeline ülaosa

Deklareerimine: Procedure Bar3D (X1,Y1,X2,Y2 : Integer; depth : Word; Top : Boolean); 

Bar Joonestab ristküliku nurkadega (X1,Y1) ja (X2,Y2) ja täidab selle kasutusel oleva joone värvi ja viirutusstiiliga

Deklareerimine: Procedure Bar (X1,Y1,X2,Y2 : Integer);  

FloodFill Värvib kujundi alates punktist (X,Y) kujundi sees kuni piirava jooneni, mis on määratud BorderColor värviga

Deklareerimine: Procedure FloodFill (X,Y : Integer; BorderColor : Word); 

FillEllipse Joonestab ja värvib ellipsi kasutusel oleva värvi ja viirutusstiiliga. vt. ka ellipsi joonestamine

Deklareerimine: Procedure FillEllipse (X,Y : Integer; Xradius,YRadius: Word); 

FillPoly Joonestab ja värvib polügooni (hulknurga) kasutusel oleva värvi ja viirutusstiiliga. Vt. ka polügooni joonestmine 

Deklareerimine: Procedure FillPoly (NumberOfPoints : Word; Var PolyPoints);  

GetFillPattern väljastab massiivi, mille liimeteks on kasutusel olev viirutusstiil muutujasse FillPattern 

Deklareerimine: Procedure GetFillPattern (Var FillPattern : FillPatternType); 

GetFillSettings väljastab kasutusel oleva viirutusseadistuse muutujasse FillInfo 

Deklareerimine: Procedure GetFillSettings (Var FillInfo : FillSettingsType); 

SetFillPattern seab kasutusel oleva viirutusstiili väärtuse muutujale FillPattern, ja värvimisvärvi väärtuse muutujale Color. Viirutusstiil (pattern) on 8x8 raster, mis vastab 64 bitisele FillPattern'ile. 

Deklareerimine: Procedure SetFillPattern (FillPattern : FillPatternType, Color : Word);  

SetFillStyle seab viirutusstiili ja värvi ühele eeldefineeritud viirutusmustrile. Viirutusmuster võib olla üks alltoodud eelnevalt defineeritud konstantidest : 

Deklareerimine: Procedure SetFillStyle (Pattern,Color : word); 

Teksti ja kirjaviisi funktsioonid:

GetTextSettings väljastab kasutusel olevad tekstistiili seaded : Kirjaviis, suund, suurus ja asukoht - määratud hulkadega SetTextStyle ja SetTextJustify 

Deklareerimine: Procedure GetTextSettings (Var TextInfo : TextSettingsType);

InstallUserFont lisab FontPath muutujaga määratud kirjaviisi  .BGI faili loetelule

Deklareerimine: Function InstallUserFont (FontPath : String) : Integer ;

OutText kuvab tekstistringi (TextString) jooksva graafikakursori asukohast alates kasutades jooksvat kirjaviisi ja tekstiseadeid. Kursori jooksvaks positsiooniks muutub teksti lõpu asukont

Deklareerimine: Procedure OutText (Const TextString : String);  

OutTextXY kuvab tekstistringi (TextString) alates asukohast (X,Y) kasutades jooksvat kirjaviisi ja tekstiseadeid. Kursori jooksvaks positsiooniks muutub teksti lõpu asukont

Deklareerimine: Procedure OutTextXY (X,Y : Integer; Const TextString : String);  

RegisterBGIFont registreerib kasutaja poolt määratud  BGI draiveri 

Deklareerimine: Function RegisterBGIFont (Font : Pointer) : Integer;  

SetTextJustify kontrollib väljastatava teksti paigutamist graafikakursori asukoha suhtes. Horizontal kontrollib horisontaalpaigutust ja võib omada üht alltoodud väärtustest: 

Vertical kontrollib vertikaalpaigutust ja võib omada üht alltoodud väärtustest : 

Deklareerimine: Procedure SetTextJustify (Horizontal,Vertical : Word);  

SetTextStyle kontrollib, tekstistiili ja Font muutuja võib omada alltoodud väärtusi: 

Direction võimalikud väärtused on : 

Deklareerimine: Procedure SetTextStyle (Font,Direction,Magnitude : Word);   

SetUserCharSize Seab vektorfontide laiuse ja kõrguse. Horisontaalsuurus antakse suhtega Xasp1/Xasp2, ja vertikaalsuurus suhtega Yasp1/Yasp2

Deklareerimine: Procedure SetUserCharSize (Xasp1,Xasp2,Yasp1,Yasp2 : Word);  

TextHeight väljastab stringi S kõrguse pikselites kasutusel olevate fondi ja tekstisuuruse seadete korral

Deklareerimine: Function TextHeight (S : String) : Word;

TextWidth väljastab stringi S laiuse pikselites kasutusel olevate fondi ja tekstisuuruse seadete korral

Deklareerimine: Function TextWidth (S : String) : Word ;