Graafikareziimi funktsioonid

Free Pascal’is, kasutatvate graafiliste funktsioonide kirjeldused. Töötavad ainult uses Graph puhul. Funktsioonid on jaotatud 6 kategooriasse: graafika käivitamiseks, kuva juhtimiseks, värvide valimiseks, kujundite joonestamiseks, kujundite viirutamiseks ja tekstiga manipuleerimiseks.

Graafikareziimi käivitamisfunktsioonid:

ClearDevice - Graafikakna puhastamine. Värvitakse aken üle jooksva taustavärviga ja seatakse viit (0,0) punktile. 

Deklareerimine: Procedure ClearDevice ; 

CloseGraph - Graafikakna sulgemine ja naasmine tekstireziimi. 

Deklareerimine: Procedure CloseGraph ; 

DetectGraph Graafikaardi moodide testimine, väljastab draiveri ja moodi. Peaks eelnema InitGraph funktsiooni kasutamisele.  Deklareerimine: Procedure DetectGraph (Var Driver, Modus : Integer); 

GetAspectRatio Graafikakna efektiivse resolutsiooni leidmine. Aspekt arvutatakse Xasp/Yasp suhtena. 

Deklareerimine: Procedure GetAspectRatio (Var Xasp,Yasp : Word);

GetModeRange Väljastab graafikadraiveri poolt toetatva madalaima ja kõrgeima graafikamoodi. Kui graafikamoode ei toetata, siis on HiModus väärtuseks -1

Deklareerimine: Procedure GetModeRange (Driver : Integer; LoModus, HiModus: Integer); 

GraphDefaults Taastab kõik akna (viewport), värvipaleti, esiplaani ja taustamustrid (värvid), joonte stiili ja mustri, viirutusstiili, viirutusvärvi ja mustri, teksti, teksti paiknemise ja teksti suuruse vaikeseaded . 

Deklareerimine: Procedure GraphDefaults ;

GetDriverName Graafikakaardi draiveri nime väljastamine.

Deklareerimine: Function GetDriverName : String;

GetGraphMode Väljastab hetkel kasutatava graafikamoe numbri (30001...30015)

Deklareerimine: Function GetGraphMode : Integer;  

GetMaxMode Väljastab suurima graafikamoe numbri 

Deklareerimine: Function GetMaxMode : Word; 

GetModeName Väljastab graafikamoe nime 

Deklareerimine: Function GetModeName (Var modus : Integer) : String; 

GraphErrorMsg Väljastab veanumbrile vastava veakirjelduse

Deklareerimine: Function GraphErrorMsg (ErrorCode : Integer) : String;

GraphResult Välastab viimase graafikaoperatsiooni arvulise tulemuse. Kui kõik õnnestus, on väärtus 0, kui ei, siis on arv nullist erinev. Ka järgnevad protseduurid (InstallUserFont, SetLineStyle, SetWriteMode, SetFillStyle, SetTextJustify, SetGraphMode, SetTextStyle) võivad põhjustada nullist erineva väärtuse saamise.

Deklareerimine: Function GraphResult : Integer; 

InitGraph Graafikaakna käivitamine. GraphDriver võib omada 2 legaalset väärtust: GraphDriver=0, mille puhul teostatakse automaatne graafikakaardi test ja käivitatakse kõrgeim graafikamood võimalikult suure värvide arvuga. 1024x768x64K on kõrgeim toetatav eraldusvõime (resolutsioon), mida FP draiver toetab. Kui vajatakse kõrgemat eraldusvõimet, on vaja redigeerida MODES.PPI faili. Kui vajate mõnda teist graafikamoodi, siis tuleb seada GraphDriver mingile nullist erinevale väärtusele ja graphmode soovitavale moele (VESA moodid, kus 640x480x256 vastab 101h jne.). Kui kasutate Borlandi BGI fonte, siis on vaja sisestada ainult draiveri failitee.

Deklareerimine: Procedure InitGraph (var GraphDriver,GraphModus : integer; const PathToDriver : string);  

InstallUserDriver Kasutaja määratud draiveri kasutamine. Lisatakse graafikakaardi DriverPath .BGI draiverite loetelule. AutoDetectPtr on viitmuutuja kasutatavale automaattestimisfunktsioonile.

Deklareerimine: Function InstallUserDriver (DriverPath : String; AutoDetectPtr: Pointer) : Integer; 

RegisterBGIDriver Registreerib kasutaja määratud BGI draiveri

Deklareerimine: Function RegisterBGIDriver (Driver : Pointer) : Integer;

RestoreCRTMode Naasmine tekstireziimi, mida kasutati enne graafikareziimi sisenemist. Naasmiseks viimati kasutatud graafikareziimi võib kasutada SetGraphMode(GetGraphMode) korraldust.

Deklareerimine: Procedure RestoreCRTMode ; 

SetGraphBufSize On tühi funktsioon, mis ei tee midagi, kuna uuematel graafikakaartidel pole teda vaja. 

Deklareerimine: Procedure SetGraphBufSize (BufSize : Word);  

SetGraphMode Võimaldab seada graafikamoodi vatava koodi kaudu

Deklareerimine: Procedure SetGraphMode (Mode : Integer); 

Kuva juhtimisfunktsioonid:

ClearViewPort Jooksva akna puhastamine (värvimine kehtiva taustavärviga) ja kursori (viida) paigutamine punkti (0,0) 

Deklareerimine: Procedure ClearViewPort ; 

GetImage Kopeeritakse ekraaniakna mõõtmetega (X1,Y1) -(X2,Y2) kujutis mälupuhvrisse. Võib põhjustada veateate, kui kujutise maht ületab puhvri suuruse

Deklareerimine: Procedure GetImage (X1,Y1,X2,Y2 : Integer, Var Bitmap; 

GetMaxX väljastab suurima ekraani (akna) laiuse 

Deklareerimine: Function GetMaxX : Word

GetMaxY välastab suurima ekraani (akna) ridade arvu 

Deklareerimine: Function GetMaxY : Word; 

GetX väljastab graafilise kursori jooksva X-koordinaadi  

Deklareerimine: Function GetX : Integer; 

GetY väljastab graafilise kursori jooksva Y-koordinaadi 

Deklareerimine: Function GetY : Integer; 

ImageSize väljastab ristkülikuga (X1,Y1) ja (X2,Y2) määratud kujutise salvestamiseks vajaliku baitide arvu 

Deklareerimine: Function ImageSize (X1,Y1,X2,Y2 : Integer) : Word; 

GetViewSettings välastab jooksva vaateakne ja akna seadistuse

Deklareerimine: Procedure GetViewSettings (Var ViewPort : ViewPortType);

PutImage Paigutab puhvrist ekraanile Bitmap-kujutise alates (X1,Y1). How määratleb, kuidas kujtis paigutatakse. Võimalikud väärtused on::

Deklareerimine: Procedure PutImage (X1,Y1 : Integer; Var Bitmap; How : word) ; 

SetActivePage Seab lehekülje aktiivseks leheküljeks, kuhu kõik graafilised kujutised väjastatakse

Deklareerimine: Procedure SetActivePage (Page : Word);  

SetAspectRatio Seab jooksva akna mõõtmete suhte (aspekti) Xasp/Yasp.

Deklareerimine: Procedure SetAspectRatio (Xasp,Yasp : Word); 

SetViewPort Seab jooksva graafilise akna diagonaalnurkadega (X1,Y1) ja (X2,Y2). Kui Clip on tõene, siis kõik, mis joonesttakse väljaspool akent ei jää nähtav (s.t. ei kuvata). Koordinaadid, millised on määratletud peale seda korraldust on suhtelised akna vasku tipunurga suhtes.

Deklareerimine: Procedure SetViewPort (X1,Y1,X2,Y2 : Integer; Clip : Boolean);  

SetVisualPage Seab videolehe numbri Page

Deklareerimine: Procedure SetVisualPage (Page : Word);  

SetWriteMode Määrab, kuidas jooned kuvatakse. Määratleb kahendoperatsiooni tüübi joonte joonestamisel ekraanile. Mode võib olla üks alltoodud eelnevalt defineeritud konstantidest: 

Deklareerimine: Procedure SetWriteMode (Mode : Integer);