SISSEJUHATUS

Täiendavaid Pascali materjale:

 • http://www2.informatik.uni-halle.de/lehre/pascal/nz/default.htm  

 • http://taoyue.com/tutorials/pascal/contents.html

 • http://www.techtutorials.info/pascal.html

 • http://ourworld.compuserve.com/homepages/TK_Boyd/Tut.htm

 • http://www.thefreecountry.com/documentation/onlinepascal.shtml

 • http://www.freeprogrammingresources.com/pascaltutr.html

 •  

  FreePascal kompilaator ja dokumentatasioon

  FREE PASCAL koduleht: http://www.freepascal.org/
  FREE PASCAL DOKUMENTATSIOON

  Toodud materjalid arvestavad põhiliselt FreePascal iseärasusi. Sellel lehel on üldised, kõikides (või enamuses) Pascal keskkondades kasutatavd näited.

  Pascal programmi üldine üleehitus: 

      PROGRAM Programminimi (Faililoetelu);
     CONST
      (* Konstantide määratlused *)
     TYPE
      (* Tüüpide määratlused *)
      VAR
      (* Muutujate määratlused *)
      (* Alamprogrammide määratlused *)
      BEGIN
      (* Teostuskorraldused *)
      END.

  Lühim korrektne näide programmist, mis ei tee mitte midagi: 

  program Teemittemidagi;
  begin
  end.

  Aritmeetilised operaatorid keeles Pascal

  Operatsiooni nimetus operandi tähis
  märgi muutmine   -
  astendamine puudub, kasutatakse funktsioone: sqr(x) (* x ruudus *)
  juurimine  sqrt(x) (* ruutjuur x-ist *)
  korrutamine   *
  jagamine   /
  täisarvuline jagamine DIV
  jagamise jäägi leidmine MOD
  nihutamine paremale SHR    ; (5 SHR 1) on sama, kui (5 DIV 2) 
  nihutamine vasakule SHL    ; (5 SHL 1) on sama, kui (5 * 2)
  liitmine +
  lahutamine -

  Loogilised operaatorid keeles Pascal

  Operatsiooni nimetus operandi tähis
  loogiline eitus, POLE    NOT
  loogiline korrutamine, JA AND
  loogiline liitmine, VõI  OR
  ekvivalentsus puudub
  mitteekvivalentsus XOR
  võrdsus =
  mittevõrdsus <>
  suurem kui  >
  suurem või võrdne kui >=
  väiksem kui  <
  väiksem või võrdne kui <=

  Keeles Pascal on tõeväärtuste tähistamiseks võetud kasutusele spetsiaalsed sõnad. Väärtust 'tõene' tähistab sõna 'TRUE' ja väärtust 'väär' 'FALSE

  Andmete sisestamine keeles Pascal

  Sisestamiskäsu süntaks keeles Pascal on järgmine: 'READ' '(' <muutujate_loetelu> ')' | 'READLN' [ '(' <muutujate_loetelu> ')' ]

  muutujate_loetelu -> <muutuja_nimetus> [ ',' <muutujate_loetelu> ]

  NÄIDE KASUTAMISEST: Moodul sisestus

  Program sisestus; { Programmi algusesse kirjutame programmi nime. }
  Var { Keeles Pascal on vaja kõik muutujad deklareerida.}  
  P, X, K : Double; { ütleme, et P, X ja K on reaalarvu tüüpi muutujad.}
  Begin { Põhiprogrammi algus }  
  Read(P, X); { Sisesta P ja X }  
  K := (100/P)*X; { 'Arvutused, andmetöötlus' }  
  Writeln(K); { Väljasta tulemus }
  End. { Põhiprogrammi lõpp. NB! Lõpus peab olema punkt! } 

  Andmete väljastamine keeles Pascal

  Väljastamiskäsu süntaks keeles Pascal on järgmine: 'WRITE' '(' <avaldiste_loetelu> ')' | 'WRITELN' [ '(' <avaldiste_loetelu> ')' ]

  avaldiste_loetelu -> <avaldis> [ ',' <avaldiste_loetelu> ]

  Protseduuride 'Write' ja 'WriteLn' erinevus seisneb selles, et viimane viib väljastamise järjekorra uuele reale ehk teeb reavahetuse.

  NÄIDE KASUTAMISEST: Moodul Valjastus

  Program Valjastus; (* Programmi algusesse kirjutame programmi nime. *)
  Var (* Keeles Pascal on vaja kõik muutujad deklareerida.*)  
  K : Single; (* ütleme, et K on reaalarvu tüüpi muutuja.*)
  Begin (* Põhiprogrammi algus *)  
  K := (100/12.5)*350; (* 'Andmetöötlus' *)  
  Writeln(K); (* Väljasta tulemus *)
  End. (* Põhiprogrammi lõpp. NB! Lõpus peab olema punkt! *)

  Nagu Te ehk juba taipasite, kirjutatakse keeles Pascal kommentaarid loogeliste sulgude ( '{' , '}' ) või sulgudes olevate korrutusmärkide [(* *)] vahele 

  NÄIDE PROTSEDUURI KASUTAMISEST:

  MUUTUJAD (input, output);
  var arv1, arv2 : integer; {Globaalmuutujad - need muutujad on kogu programmi ulatuses kättesaadavad} 
  procedure liida_arvud;               
  var tulemus : integer; {Lokaalmuutuja - tulemus kuulub protseduurile liida_arvud }
  begin
  tulemus := arv1 + arv2;
  writeln('Tulemus on ', tulemus);
  end;
  begin {programmm ise algab siit} 
  writeln('Sisetage kaks liidetavat arvu'); 
  readln( arv1, arv2 ); 
  liida_arvud { protseduuri liida_arvud väljakutsumine }
  end.

  Väljundi vormistamise võimalused keeles Pascal

  Väljastusprotseduurile 'Write' etteantud avaldise võib kirja panna ka järgmise süntaksi järgi:

  <avaldis> [ ':' <väljundi_pikkus> [ ':' <kohti_pärast_koma> ]]

  Sellisele süntaksile vastavad väljastuskäsud ja tulemused võivad olla järgmised:

  Korraldus

  Väljund

  writeln('|',123.8,'|'); | 1.2380000000E+02|
  writeln('|',123.8:8,'|'); | 1.2E+02|
  writeln('|',123.8:8:2,'|'); |oo123.80|
  writeln('|',123.8:8:0,'|'); |oooo124|
  writeln('|',123.8:-8:0,'|'); |124oooo|
  writeln('|','Tere':10,'|'); |ooooooTere|
  writeln('|','Tere':-10,'|');  |Tereoooooo|

  Nagu toodud näidetest võib tähele panna, tähendab negatiivne väljundi pikkus hoopis andmete paigutamist välja vasakpoolsesse otsa