E u r o p e a n C e r t i f i c a t i o n  o f  I n f o r m a t i c s  P r o f e s s i o n a l s (EUCIP)

Euroopa informaatikaspetsialistide sertifitseerimissüsteem (EISS)

Materjale leiab ka E-kutsekooli serverist

EUCIP on CEPIS’e (Council of European Professional Informatics Societies) algatus. EUCIP on IKT spetsialistide ja praktikute kutseomistamise ja pädevuste arendamise raamistik. EUCIP üldeesmärgid on:

EUCIP on ülesehituselt kolmetasandiline: